ࡱ> Rnbjbj##8AAH /zz8-'4(&&&&&&&$a),D&!&H&b$b$b$&b$&b$b$b$pdf/z"Rb$&&0-'b$W,"W,b$b$&W,$b$&&b$-'W,z : DU_N eirOb] zz]6eDeBl N0] zz];`~N;NUSMOQ 1] ziQzybJT/] zW,g`Q _z]eg ] z{tU_ ] z{N~{I{0 2] z;NQ[ 3] zSf`Q 4] zyrp/~NYe0^I{ N0] z{t z^De zyyb YeHhyb Y,bbheN,T T,_]S,0e]0vtUSMOD(f0_]YHhh0] zhgU_I{0 N0eHhNV~De 1R[eHhSV~ 2e]VSe]f 3eHhSfVSf(; ) 4z]VSf V0e]De 1_]3u 2e]~~ 3V~O[/b/gN^U_ 4] zR[SfeN0e]=mFUeN 5e]e_ 6W@x0=] zhg06eeN 7Ry0R] zhg06eeN 8Ry0R] zvsQՋbJT(; ) 9] z\P]0 Y]0hg0h0te0NEeYt0OFU03u0yb YI{vsQeN 10T{|PgeNT0YT @ L N P t x -hx^hq=B*CJ KHOJPJQJaJ ph)hx^hq=B*CJ OJPJQJaJ ph)hx^hq=B*CJ OJPJQJaJ ph)hx^hq=B*CJ OJPJQJaJ ph)hx^hq=B*CJ OJPJQJaJ ph: > j * @ N v  $ $Ifgd$dXD2YD2a$gdx^gdq=dgdq= dWD`gdq=   " $ ( * . 0 8 : B D L N P \ վhQhQhQhQhQhQhQJh hx^hq=,hx^hq=5B*CJOJPJQJaJph,hx^hq=5B*CJOJPJQJaJph)hx^hq=B*CJ,OJPJQJaJ,ph)hx^hq=B*CJ OJPJQJaJ ph)hx^hq=B*CJ OJPJQJaJ ph-hx^hq=B*CJ KHOJPJQJaJ ph)hx^hq=B*CJ OJPJQJaJ ph)hx^hq=B*CJ OJPJQJaJ ph$ * 0 : D N $$Ifa$gd$x$IfWD2`xa$gdq=N P ^ f t z F:::: $$Ifa$gdkd$$IfTlr5#) f& t0-$44 laytT\ b d f r v x z ,.FJLNZ^`brttxz齨騽騽齨騽 hx^hq=)hx^hq=B*CJOJPJQJaJph)hx^hq=B*CJOJPJQJaJph,hx^hq=5B*CJOJPJQJaJph,hx^hq=5B*CJOJPJQJaJph?z $Ifgd E9900 $Ifgd $$Ifa$gdkd$$IfTl4r5#) f& t0-$44 laytT.90 $Ifgdkd$$IfTl4 r5#) f& t0-$44 laytT $$Ifa$gd.HJLN0kdv$$IfTl4r5#) f& t0-$44 laytT $$Ifa$gd $IfgdN\bt $Ifgdh$IfWD`hgdq= $$Ifa$gd E99*h$IfWD`hgdq= $$Ifa$gdkdN$$IfTl4r5#) f& t0-$44 laytTvx $$Ifa$gd $Ifgdh$IfWD`hgdq=xz|~E99*h$IfWD`hgdq= $$Ifa$gdkd&$$IfTl4r5#) f& t0-$44 laytTz|~ $&NPT\^`fnprtvx6:<>@NPvz|~ԿԿԿԸԿԿԿԿԿԿԿԿԸԿԿԸԿԿԸԿԿԸԿԿԸԿԿԸԿԿԿ hx^hq=)hx^hq=B*CJOJPJQJaJph)hx^hq=B*CJOJPJQJaJph,hx^hq=5B*CJOJPJQJaJphH $$Ifa$gd $Ifgdh$IfWD`hgdq=E9--- $$Ifa$gd $$Ifa$gdkd$$IfTl4kr5#) f& t0-$44 laytT&PV`hr $IfgdrtvxE9900 $Ifgd $$Ifa$gdkd$$IfTl4r5#) f& t0-$44 laytT90 $Ifgdkd$$IfTl4Ar5#) f& t0-$44 laytT $$Ifa$gd0kd$$IfTl4r5#) f& t0-$44 laytT $$Ifa$gd $Ifgd8:<>0kd^$$IfTl4<r5#) f& t0-$44 laytT $$Ifa$gd $Ifgd>@Pxz|0kd6 $$IfTl4r5#) f& t0-$44 laytT $Ifgd $$Ifa$gd|~ $Ifgd $$Ifa$gdE9-- $$Ifa$gd $$Ifa$gdkd $$IfTl4r5#) f& t0-$44 laytT$,6 $Ifgd "$*2468:<LNFJLNP\^jnprtηΠηηηη,hx^hq=5B*CJOJPJQJaJph,hx^hq=5B*CJOJPJQJaJph hx^hq=)hx^hq=B*CJOJPJQJaJph)hx^hq=B*CJOJPJQJaJph?68:<NE9900 $Ifgd $$Ifa$gdkd $$IfTl4r5#) f& t0-$44 laytT9--- $$Ifa$gdkd $$IfTl4r5#) f& t0-$44 laytT $$Ifa$gd $Ifgd$0$IfVD^0a$gd HE9900 $Ifgd $$Ifa$gdkd $$IfTl4pr5#) f& t0-$44 laytTHJLNP^90 $Ifgdkdn $$IfTl4pr5#) f& t0-$44 laytT $$Ifa$gd^lnprt0kdF$$IfTl4pr5#) f& t0-$44 laytT $$Ifa$gd $Ifgdt0kd$$IfTl4pr5#) f& t0-$44 laytT $$Ifa$gd $Ifgd0kd$$IfTl4pr5#) f& t0-$44 laytT $Ifgd $$Ifa$gdddddd d"dddddddddddddddddddddddeeeeeee"e$e&e(eBeDeηηηηηηη՞-hx^hq=@B*CJOJPJQJaJph-hx^hq=@B*CJOJPJQJaJphU,hx^hq=5B*CJOJPJQJaJph hx^hq=)hx^hq=B*CJOJPJQJaJph)hx^hq=B*CJOJPJQJaJph5 $Ifgd $$Ifa$gdddE9-- $$Ifa$gd $$Ifa$gdkd$$IfTl4pr5#) f& t0-$44 laytT^Q{{|] z(ϑ 35RW@xRSgqPge0Y0gNv(ϑOeN0PgeN]zvvsQՋ0R0Ry] z(ϑ6eU_0=] z6eU_0] zvtvsQU_NNċN0 Tr5#) f& t0-$44 laytq=Tteeff f f0kdx$$IfTl4pr5#) f& t0-$44 laytT $$Ifa$gd $Ifgd ffff f"f0kd$$IfTl4pr5#) f& t0-$44 laytT $Ifgd $$Ifa$gd"f$f&f2f4f6f $Ifgd $$Ifa$gd6f8f:fhBhDhFhHhXhZhlhphrhthvhhhhhηηηηηηηη,hx^hq=5B*CJOJPJQJaJph hx^hq=)hx^hq=B*CJOJPJQJaJph)hx^hq=B*CJOJPJQJaJphH g g"g$g&g(g0kd$$IfTl4pr5#) f& t0-$44 laytT $$Ifa$gd $Ifgd(g8gLgNgPgRg0kd $$IfTl4pr5#) f& t0-$44 laytT $$Ifa$gd $IfgdRgXg^glgggggg $Ifgdx$IfWD2`xgdq=ggggggE9900 $Ifgd $$Ifa$gdkd!$$IfTl46r5#) f& t0-$44 laytTgggggg90 $Ifgdkd"$$IfTl4r5#) f& t0-$44 laytT $$Ifa$gdgggggg0kd#$$IfTl49r5#) f& t0-$44 laytT $$Ifa$gd $Ifgdghhhhh0kd$$$IfTl4r5#) f& t0-$44 laytq=T $$Ifa$gd $Ifgdhh,h@hBhDh0kd%$$IfTl4~r5#) f& t0-$44 laytq=T $Ifgd $$Ifa$gdDhFhHhZhnhph $Ifgd $$Ifa$gdphrhthvhhhE9900 $Ifgd $$Ifa$gdkd&$$IfTl4r5#) f& t0-$44 laytThhhhhh90 $Ifgdkd'$$IfTl4pr5#) f& t0-$44 laytT $$Ifa$gdhhhhhhhhhhhhhi"i$i6i8iiHiPiZi $Ifgd$$IfVD^`a$gdZi\i^i`iji~iE9900 $Ifgd $$Ifa$gdkd#*$$IfTl4pr5#) f& t0-$44 laytT~iiii9kdA+$$IfTl4r5#) f& t0-$44 laytq=T $$Ifa$gdiiiiiiii $Ifgd$$IfVD^`a$gdiiiiiiE9900 $Ifgd $$Ifa$gdkd_,$$IfTl4r5#) f& t0-$44 laytq=Tiiij6j91% dH`gdq=dHgdq=kd}-$$IfTl4*r5#) f& t0-$44 laytq=T $$Ifa$gdijj4j6jFjJjVj\jnjrj~jjjjjjjjjjjjjjjjj2k6klJlNlPlRlVlXlZlfljlllnlrltlvlzl~llllllllllllllllllllllҶҶҶҶҶҶ)hx^hq=B*CJOJPJQJaJph)hx^hq=B*CJOJPJQJaJph hx^hq=,hx^hq=5B*CJOJPJQJaJph,hx^hq=5B*CJOJPJQJaJph?l ll l,l6l8l:lYMMMMDD $Ifgd $$Ifa$gdkd.$$IfTlv\ (#)S8 t0#44 laytq=T:llLlRlTlVlXL@@7L $Ifgd $$Ifa$gd $$Ifa$gdkdS/$$IfTl4v\ (#)S8 t0#44 laytq=TVlXlZlhlnlplrlXL@@7L $Ifgd $$Ifa$gd $$Ifa$gdkd0$$IfTl4v\ (#)S8 t0#44 laytq=Trltlvl|llllXL@@7L $Ifgd $$Ifa$gd $$Ifa$gdkd0$$IfTl4v\ (#)S8 t0#44 laytq=TlllllXLC7 $$Ifa$gd $Ifgd $$Ifa$gdkd1$$IfTl4v\ (#)S8 t0#44 laytq=Tllllllllk___MMD $Ifgd$0$IfVD^0a$gd $$Ifa$gdkdg2$$IfTl4F (#| 8 t0#  44 laytq=TllllllOC7. $Ifgd $$Ifa$gd $$Ifa$gdkd3$$IfTl4v\ (#)S8 t0#44 laytq=T $Ifgdllllllllllllllmmm m mmmmmmmm m"m&m(m*m.m0m2m4m8m:mm@mBmXLC:L $Ifgd $Ifgdq= $$Ifa$gdkdk7$$IfTl4\ (#)S8 t0#44 laytq=TBmDmJmLmNmXB9- $$Ifa$gd $Ifgd$$IfVD^`a$gdkdv8$$IfTl42\ (#)S8 t0#44 laytq=TNmPmVmXmkUL $Ifgd$$IfVD^`a$gdkd9$$IfTl4F (#| 8 t0#  44 laytq=TXmZm\mfmhmxmvgv[ $$Ifa$gdq=$IfWD`gdq= $Ifgdkdy:$$IfTlv0 (#| t0#44 laytq=Txmzmmmmmmmmmmmznnnnnnnn $$Ifa$gdgdq=$dXD2YD2a$gdx^lkd1;$$IfTl(## t0#44 laytq=T zmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmnn n nnnn$n&n*n.n0n8n:nZn\n^n`n}h}h}h}h}h}haaaaa hx^hq=)hx^hq=B*CJOJPJQJaJph)hx^hq=B*CJOJPJQJaJph,hx^hq=5B*CJOJPJQJaJph,hx^hq=5B*CJOJPJQJaJph)hx^hq=B*CJ OJPJQJaJ ph)hx^hq=B*CJ OJPJQJaJ ph)hx^hq=B*CJ$OJPJQJaJ$ph&mmkd;$$IfTl4֞O hc`".%v= t0k644 laytTmmmmmmmn $$Ifa$gd $$Ifa$gdnnkd<$$IfTl44֞O hc`"%v= t0k644 laytTn nnnn&n,n.nri $Ifgdkd=$$IfTl 0O".Z t0k644 layt|T $$Ifa$gd.n0n:n\n~rf $$Ifa$gd $$Ifa$gdkd2>$$IfTl0O".Z t0k644 layt|T\n^n`nnnpnzn|nn~ufffuV$$If]a$gdq=i$IfWD`igdq= $Ifgdkd>$$IfTl0O".Z t0k644 laytT`nlnpnxn|nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn˶xeWLHh,h,h,CJaJh,h,0JCJaJo(%hx^0JCJOJQJaJmHnHu h,h,0JCJOJQJaJ)jh,h$x0JCJOJQJUaJh,h,CJaJo(hjhU)hx^hq=B*CJ OJPJQJaJ ph hx^hq=,hx^hq=5B*CJOJPJQJaJph,hx^hq=5B*CJOJPJQJaJphnnnnnnnnnnnnnnlUDdVDd]^gd,gd1of WD`gdq=nkdv?$$IfTl" t0k644 laytT nnnnnnn WD`gdq=$a$gd,$UDdVDd]^a$gd,nnnnnnnnnnnnذ؝)hx^hq=B*CJ OJPJQJaJ phhh$h,h,0JCJOJPJQJaJ)hx^0JCJOJPJQJaJmHnHu$h,h,0JCJOJPJQJaJ-jh,h$x0JCJOJPJQJUaJ h,h,CJOJPJQJaJ 6182P:pt#. A!"#$%S $$If!vh#v)#v#v #vf#v&:V l t0-$,5)55 5f5&/ ytT$$If!vh#v)#v#v #vf#v&:V l4 t0-$+++,5)55 5f5&/ ytT$$If!vh#v)#v#v #vf#v&:V l4 t0-$+++,5)55 5f5&/ ytT$$If!vh#v)#v#v #vf#v&:V l4 t0-$+++,5)55 5f5&/ ytT$$If!vh#v)#v#v #vf#v&:V l4 t0-$+++,5)55 5f5&/ ytT$$If!vh#v)#v#v #vf#v&:V l4 t0-$+++,5)55 5f5&/ ytT$$If!vh#v)#v#v #vf#v&:V l4k t0-$+++,5)55 5f5&/ ytT$$If!vh#v)#v#v #vf#v&:V l4 t0-$+++,5)55 5f5&/ ytT$$If!vh#v)#v#v #vf#v&:V l4A t0-$+++,5)55 5f5&/ ytT$$If!vh#v)#v#v #vf#v&:V l4 t0-$+++,5)55 5f5&/ ytT$$If!vh#v)#v#v #vf#v&:V l4< t0-$+++,5)55 5f5&/ ytT$$If!vh#v)#v#v #vf#v&:V l4 t0-$+++,5)55 5f5&/ ytT$$If!vh#v)#v#v #vf#v&:V l4 t0-$+++,5)55 5f5&/ ytT$$If!vh#v)#v#v #vf#v&:V l4 t0-$+++,5)55 5f5&/ ytT$$If!vh#v)#v#v #vf#v&:V l4 t0-$+++,5)55 5f5&/ ytT$$If!vh#v)#v#v #vf#v&:V l4p t0-$+++,5)55 5f5&/ ytT$$If!vh#v)#v#v #vf#v&:V l4p t0-$+++,5)55 5f5&/ ytT$$If!vh#v)#v#v #vf#v&:V l4p t0-$+++,5)55 5f5&/ ytT$$If!vh#v)#v#v #vf#v&:V l4p t0-$+++,5)55 5f5&/ ytT$$If!vh#v)#v#v #vf#v&:V l4p t0-$+++,5)55 5f5&/ ytT$$If!vh#v)#v#v #vf#v&:V l4p t0-$+++,5)55 5f5&/ ytT!$$If!vh#v)#v#v #vf#v&:V l4p t0-$++++,5)55 5f5&/ / / / / / ytT!$$If!vh#v)#v#v #vf#v&:V l4p t0-$++++,5)55 5f5&/ / / / / / ytT!$$If!vh#v)#v#v #vf#v&:V l4p t0-$++++,5)55 5f5&/ / / / / / ytT!$$If!vh#v)#v#v #vf#v&:V l4p t0-$++++,5)55 5f5&/ / / / / / ytT!$$If!vh#v)#v#v #vf#v&:V l4p t0-$++++,5)55 5f5&/ / / / / / ytT!$$If!vh#v)#v#v #vf#v&:V l4> t0-$++++,5)55 5f5&/ / / / / / ytq=T!$$If!vh#v)#v#v #vf#v&:V l4p t0-$++++,5)55 5f5&/ / / / / / ytT!$$If!vh#v)#v#v #vf#v&:V l4p t0-$++++,5)55 5f5&/ / / / / / ytT!$$If!vh#v)#v#v #vf#v&:V l4p t0-$++++,5)55 5f5&/ / / / / / ytT!$$If!vh#v)#v#v #vf#v&:V l4p t0-$++++,5)55 5f5&/ / / / / / ytT!$$If!vh#v)#v#v #vf#v&:V l4x t0-$++++,5)55 5f5&/ / / / / / ytT$$If!vh#v)#v#v #vf#v&:V l4p t0-$+++,5)55 5f5&/ ytT$$If!vh#v)#v#v #vf#v&:V l4p t0-$+++,5)55 5f5&/ ytT$$If!vh#v)#v#v #vf#v&:V l4p t0-$+++,5)55 5f5&/ ytT$$If!vh#v)#v#v #vf#v&:V l4p t0-$+++,5)55 5f5&/ ytT$$If!vh#v)#v#v #vf#v&:V l46 t0-$+++,5)55 5f5&/ / / / / / ytT$$If!vh#v)#v#v #vf#v&:V l4 t0-$+++,5)55 5f5&/ / / / / ytT$$If!vh#v)#v#v #vf#v&:V l49 t0-$+++,5)55 5f5&/ / / / / ytT$$If!vh#v)#v#v #vf#v&:V l4 t0-$+++,5)55 5f5&/ / / / / ytq=T$$If!vh#v)#v#v #vf#v&:V l4~ t0-$+++,5)55 5f5&/ / / / / ytq=T$$If!vh#v)#v#v #vf#v&:V l4 t0-$+++,5)55 5f5&/ / / / / ytT$$If!vh#v)#v#v #vf#v&:V l4p t0-$+++,5)55 5f5&/ / / / / ytT$$If!vh#v)#v#v #vf#v&:V l4p t0-$+++,5)55 5f5&/ / / / / / ytT$$If!vh#v)#v#v #vf#v&:V l4p t0-$+++,5)55 5f5&/ / / / / / ytT$$If!vh#v)#v#v #vf#v&:V l4 t0-$+++,5)55 5f5&/ / / / / / ytq=T$$If!vh#v)#v#v #vf#v&:V l4 t0-$+++,5)55 5f5&/ / / / / / ytq=T$$If!vh#v)#v#v #vf#v&:V l4* t0-$+++,5)55 5f5&/ / / / / / ytq=T$$If!vh#v)#vS#v#v8:V lv t0#,5)5S558/ ytq=T$$If!vh#v)#vS#v#v8:V l4v t0#++,5)5S558/ ytq=T$$If!vh#v)#vS#v#v8:V l4v t0#++,5)5S558/ ytq=T$$If!vh#v)#vS#v#v8:V l4v t0#++,5)5S558/ ytq=T$$If!vh#v)#vS#v#v8:V l4v t0#++,5)5S558/ ytq=T$$If!vh#v| #v#v8:V l4 t0#+,5| 558/ ytq=T$$If!vh#v)#vS#v#v8:V l4v t0#++,5)5S558/ ytq=T $$If!vh#v)#vS#v#v8:V l4 t0#++,5)5S558/ / / / / / ytq=T$$If!vh#v| #v#v8:V l4v t0#+,5| 558/ / / / / / ytq=T$$If!vh#v)#vS#v#v8:V l4 t0#++,5)5S558/ ytq=T$$If!vh#v)#vS#v#v8:V l4 t0#++,5)5S558/ ytq=T $$If!vh#v)#vS#v#v8:V l4 t0#++,5)5S558/ / / / / / ytq=T $$If!vh#v)#vS#v#v8:V l42 t0#++,5)5S558/ / / / / / ytq=T$$If!vh#v| #v#v8:V l4 t0#+,5| 558/ / / / / / ytq=T$$If!vh#v| #v:V lv t0#,5| 5/ / / ytq=T$$If!vh#v#:V l t0#5#/ ytq=T$$If!vh#v#v#vo#v#v#v[#v:V l4 t0k6+,5.5%5v5555=/ ytT$$If!vh#v#v#vo#v#v#v[#v:V l44 t0k6+,55%5v5555=/ ytT$$If!vh#v#vt:V l t0k6,5.5Z/ yt|T$$If!vh#v#vt:V l t0k6,5.5Z/ yt|T$$If!vh#v#vt:V l t0k6,,5.5Z/ ytT$$If!vh#v/#:V l t0k65/ ytTj 666666666vvvvvvvvv66666>666666666666666666666666666666666666666666666666hH6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666662 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~ OJPJQJ_HmH nHsH tHJ`J ^.cke $1$a$ CJKH_HaJmH nHsH tH$A`$ ؞k=W[SOBi@B 0nfhǼ3xN>UWL0Č߫߿z}rx{h9T8T/χ?xY'~3S~O_|w)ӈHt=a+d NG1-RlƁ1RJwT蠯M1K"o he˓ێ½PL-|%EhY7'qP.\L=dqķ3Iofi.ñBRb-JP_pG ݢiKtdӌhFio7;7Q2ȾD>a/Q>XW ˔M_uHq)h +:Viw4rBqϫ"r!2laCbU|!8^8>ܠ,AбVt׎~ls14_=,ɬožTV G"ѦbH'.4x޵w-ϷE|F;v`b3"G 'e\fHO '$i_wp >*8i&LY%\,xҕ= r6f 3Tʅ):ªZKLs&C Mܛ0 [˫p@ע`j۽7 YHxHicT5Ar@HZAZC}i' RQ\m,zo,gQu{Y\,Nר/=L _.̇Y7C6-fSh62"5NHT[X65̫4X%Yֳ2fkhi~tCKF#b +w1m|4`!:U!p5a:~{4mmio ήc8mDJpSǹ橠V1?#Si?3E'pS2W`qB]( 08w nA[s)k8= Aa?R dڒɾcUӽ˲d)#Queb}C!&i0>4S7{z F} 4sKvUKoȳh~1jYUVH5U8Vk;֜L9ŰD ?*|FL "A3>g]dm2iVֵ褽mg x  ...1 \ zDefhiklzm`nnn &/?JV^`hry| $ N z .Nxr>|6H^tddddee$eHete f"f6fLfbf~fff g(gRggggghDhphhhhZi~iiii6jl:lVlrllllll mm0mBmNmXmxmmmnn.n\nnnn !"#$%'()*+,-.0189:;<=>@ABCDEFGHIKLMNOPQRSTUWXYZ[\]_abcdefgijklmnopqstuvwxz{&(1!!T # @H 0( 0( B S ?$&01NPWY`bghq} $&+-<>MO]b &(:<AFMVdiz#/0:Boqst|}'./78GXi} 'EMORSWY\]lntu~ R\]fgvz*0=>CDLU\]efqz -6JSmv~ % + . 7 9 ? A L N T V [ i k t v {    ' ( 5 6 ? @ J N T U ] ^ i j t z } ~   - 8 < A E H J K M N P Q S T U v y H J K M N P Q S T v y 3'1o(< 'H^lT;JXm H J K M N P Q S T V ` c e g q t v y v GH{vo3+u nJ ?-j|K^.,^=! D!;r <q=8?]}  & 0 2 3 : !6"000 0 0 0000006:>@DZ\^ =@\]^$([{ 0 0 000000Y[];[iC C NHX $P2!xx wenyinAutoBVTOh+'0,x  $wenyinNormalAutoBVT2Microsoft Office Word@F#@H@I&@I& ՜.+,0 X` Hewlett-Packard CompanyC  !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}Root Entry FԎ/Data ~@1TableW,WordDocument8SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8CompObjn FMicrosoft Word 97-2003 ĵ MSWordDocWord.Document.89q